Donderdag 1 februari 2018, Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

RIONEDDAG 2018

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting RIONED. Het is de ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Tijdens de dag is er een mix van verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten.

De afgelopen jaren bezochten steeds ruim 700 mensen de RIONEDdag.

De volgende RIONEDdag vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Te zijner tijd vindt u hier het programma en kunt u zich aanmelden.

Hieronder ziet u een impressie van de afgelopen RIONEDdag, die 1 februari 2018 plaatsvond.

Programma RIONEDDAG 2018
09.00 Ontvangst
09.45 Welkom door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en sidekick Bob Commandeur
10.00 Stresstest Klimaatadaptatie met Sofie Stolwijk, programmamanager Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
10.45 Pauze
11.15 Parallelsessies:
– Sturen op feiten
– Rioleringsbeheer en slimme gegevens
– 34 Kennistafels
12.15 Lunch
13.15 Gevolgen Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer Gert Dekker (Ambient)
13.45 RIONEDproducten voor nieuwe opgaven
14.15 Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2018
15.00 Netwerkborrel
17.00 Einde

Plenaire discussie:
Stresstest klimaatadaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kijken naar de gevolgen van toename van buien, zware regen, droogte en hitte.

Projectmanager Deltaplan ruimtelijke adaptatie Sofie Stolwijk maakte duidelijk dat de DPRA-stresstest bedoeld is voor bewustwording, om de kwetsbaarheden in beeld te brengen en als basis voor de dialoog met betrokkenen om vervolgens ambitie en maatregelen te bepalen. Zij stelde ook helder wat de stresstest niet is:
– Legt geen maatregelen vast
– Stelt geen normen die je moet halen
– Is geen kostenraming
– Zegt niet hoe het in 2050 zal zijn
Wellicht vermindert dit de stress die de stresstest bij een aantal van de bezoekers oproept, zoals bleek uit een vraag van Buzzmaster Bob.
Het doel van de nu op te stellen standaarden voor de stresstest is om tot vergelijkbare uitgangspunten te komen. Met name gaat het om de invoer: hoeveel regen, hitte en droogte stop je in de stresstest? Het idee is dat meerdere scenario’s worden geformuleerd, zowel gematigd als extreem. De standaardisatie houdt niet in dat iedereen hetzelfde rekenmodel gaat gebruiken. Verder moet er uitdrukkelijk ruimte zijn voor maatwerk per gebied.

Presentatie:
Omgevingswet en stedelijk waterbeheer

Met de komst van de Omgevingswet veranderen ook de instrumenten in het stedelijk waterbeheer. Het verplichte GRP wordt een facultatief programma, waarbij de uitdaging is om de gemeentelijke omgevingsvisie (beleid) en het omgevingsplan (regels) te benutten. De boodschap van Gert Dekker (Ambient) was dat de nieuwe omgevingsvisies de komende raadsperiode worden gemaakt en dat de stedelijk waterbeheerder binnen de gemeente zijn wensen en aanbod op tafel moet leggen vóór hij erom gevraagd wordt. Nu zorgen dat je weet wat je wilt dus. Verder legde Gert helder de relatie tussen het huidige GRP en de omgevingsvisie, het water- en rioleringsprogramma en het omgevingsplan.

Presentatie: RIONEDproducten voor nieuwe opgaven

De producten die Stichting RIONED op dit moment ontwikkelt, spelen in op de belangrijkste trends in het stedelijk waterbeheer: digitalisering, klimaatverandering, vergrijzing en doelmatigheid. In de bijdrage van Hugo Gastkemper benoemde hij de andere rol voor het stedelijk waterbeheer: ‘we presenteren een (toekomstig) maatschappelijk probleem in plaats van af te wachten en we vragen aan bewoners en bedrijven in welke mate zij welke oplossingen op welke plek wil hebben. De professional komt daarbij niet meer op de proppen met panklare maatregelen, maar vraagt alle belanghebbenden om bij te dragen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat is ook helemaal de aanpak van de Omgevingswet waar het primaat wordt gelegd bij de initiatiefnemer en de betrokkenen.’

Parallelsessie 1:
Sturen op feiten

Effectgericht of risicogestuurd beheer prioriteert maatregelen op maatschappelijk nut: droge voeten, gezondheid, beschikbaarheid of omgevingskwaliteit. Stichting RIONED verzamelt de feiten om de effectindicatoren in te vullen. Deze met de BuzzMaster ondersteunde sessie gaf praktische handvatten. Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater) lanceerde de Nationale Risicodatabank Stedelijk Water; een website voor uitwisseling van feiten over effecten van stedelijk waterbeheer. Marco van Bijnen (TU-Delft) presenteerde de relatie tussen de onderhoudstoestand van riolering en de kans op ziekte door water op straat. Peter Wonink (Roelofs) ging in op het onderzoek naar oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen.

Parallelsessie 2:
Rioleringsbeheer en slimme gegevens

Elke gemeentelijk beheerder heeft veel data over stelsel en omgeving. Dankzij standaarden voor data-uitwisseling zoals het GWSW ontstaan nieuwe, veelbelovende mogelijkheden voor beter en slimmer beheer. In deze sessie presenteerden we praktijkvoorbeelden van projecten, storingen, inspectie, reiniging, meldingen en data van het waterschap. Johan Post (Partners4UrbanWater) en Eric Oosterom (Stichting RIONED) bespraken wat dit betekent en wat u er zelf mee kunt doen.

34 Kennistafels:
Interactief ervaringen delen met collega’s

Bij 34 kennistafels met uiteenlopende onderwerpen – van traineeship tot antibioticaresistentie en van riothermie tot afkoppelcoach – werden door de 300 deelnemers inspirerende gesprekken gevoerd.

Het overzicht met alle onderwerpen en sprekers van de kennistafels vindt u op www.riool.net/kennistafels.

RIONEDinnovatieprijs 2018

De Afkoppelpijp van Wavin en Bureau Stedelijk Water is door de deelnemers van deze RIONEDdag uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2018. Deze voorziening combineert afvoer van regenwater naar het maaiveld met het ontluchten van de riolering en voorkomt ook problemen in huis door teruglopend rioolwater. De winnaar van de RIONEDinnovatieprijs werd gekozen in een spannende verkiezing, nadat de drie genomineerden hun innovatie presenteerden. De twee andere nominaties waren Lapinus met een nieuw type steenwolelementen voor regenwateropvang en -infiltratie en AQA Rioflush van AQA Hydrasep, een autonoom werkend systeem om riolen met regenwater te spoelen.

Brochure

Elke deelnemer kreeg de brochure  Visuele inspectie nieuwe stijl. Bij de rioolinspectie gaan we op afzienbare termijn naar meten en schatten op basis van EN13508-2 i.p.v. de huidige NEN 3399-2015. Het uitwisselformaat RibX kan beide normen aan en kunt u nu al gebruiken voor alle vormen van inspectie, en ook voor reinigen en kolken.

Nieuwe producten

Op de RIONEDdag verschenen nog twee nieuwe producten: Het Traineeship stedelijk water biedt een prachtige mogelijkheid om jonge collega’s aan te trekken en hun een goede opleiding in het vak te geven. Tuincentra én gemeenten en waterschappen kunnen met het Handboek voor de watervriendelijke tuin bewoners concreet informeren over maatregelen.

Contact

telefoon 0318 631111
email info@rioned.org
voor de professional www.riool.net
voor het publiek www.riool.info
voor raadsleden www.rioolenraad.nl

Wat vond u van de RIONEDdag? Heeft u ideeën voor het programma en ter verbetering? Ik ben heel benieuwd naar uw reacties. Laat het mij weten per mail hugo.gastkemper@rioned.org of telefoon 0318-631111.

De presentaties van de sprekers staan op https://www.riool.net/rioneddag-2018.

U krijgt een indruk van de RIONEDdag 2017 in dit filmpje. Voor een uitgebreide impressie kunt u het e-zine 2017 bekijken.